Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 30 d'octubre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Eva Faustino, membre d'FG Legal i de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans, davant la Comissió de Cultura per a explicar les conseqüències en la música digital de la Directiva europea sobre drets d'autor a Internet (Tram. 357-00586/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'Andrés Campos, president de Kzoo Music, davant la Comissió de Cultura per a explicar les conseqüències en la música digital de la Directiva europea sobre drets d'autor a Internet (Tram. 357-00587/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Gerard de Lucas, membre de l'Associació per a la Defensa de la Marca, davant la Comissió de Cultura per a explicar les conseqüències en la música digital de la Directiva europea sobre drets d'autor a Internet (Tram. 357-00588/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'Abel Garriga Moyano davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la normativa dels drets d'autor en l'era digital (Tram. 356-00577/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud

 • 5

  Proposta de resolució sobre la promoció de la festa tradicional del calçot (Tram. 250-00787/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 324, 25)

 • 6

  Compareixença d'Abel Garriga Moyano davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la normativa dels drets d'autor en l'era digital (Tram. 357-00633/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

Nota: *Si s'aprova la sol·licitud del punt 4, el president, de conformitat amb l'article 54.4 del RPC, proposarà ampliar l'ordre del dia per incloure la substanciació de la compareixença en aquesta mateixa sessió conjuntament amb les compareixences dels punts 1 al 3, que se substanciaran de forma agrupada.