Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 30 de gener de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Susana Sánchez García, en representació dels gremis de firaires de Barcelona, Girona i Tarragona, la Coordinadora de Firaires de l'Hospitalet de Llobregat i l'Associació Cultural d'Atraccions de Fira de Catalunya, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre el reconeixement de la fira d'atraccions com a activitat cultural (Tram. 357-00163/12)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de la secretària general de Cultura davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre les accions previstes per a resoldre les irregularitats detectades en l'Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Tram. 356-00282/12)

  Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre el suport al projecte Liberisliber, de Besalú (Tram. 250-00411/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 189, 34; esmenes: BOPC, 228, 11)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el valor històric i cultural del castell de Sant Ferran, de Figueres (Tram. 250-00412/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 189, 35; esmenes: BOPC, 228, 11)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el reforçament del Camí de Sant Jaume (Tram. 250-00413/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 189, 36)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el reconeixement de les fires d'atraccions com a activitat cultural (Tram. 250-00448/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Dimas Gragera Velaz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 194, 32; esmenes: BOPC, 228, 12)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el garantiment de l'harmonia del conjunt històric del pont de Besalú (Tram. 250-00458/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 200, 74)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'augment de la despesa pública en cultura (Tram. 250-00499/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Elisenda Alamany Gutiérrez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 212, 34; esmenes: BOPC, 244, 58)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Tram. 250-00503/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Elisenda Alamany Gutiérrez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 212, 40; esmenes: BOPC, 244, 58)