Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 27 de maig de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la represa de les activitats econòmiques, el paper del transport públic en la mobilitat dels treballadors i el garantiment de la seguretat (Tram. 354-00274/12)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 200-00007/12)

  Govern de la Generalitat

  Substitució membres Ponència.

  (Text presentat: BOPC, 200, 27; esmenes presentades: BOPC, 450, 5)

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la represa de les activitats econòmiques, el paper del transport públic en la mobilitat dels treballadors i el garantiment de la seguretat (Tram. 355-00144/12)

  Comissió de Territori

  Sessió informativa.

Nota: *Si s'aprova la sol·licitud del punt 1, la presidenta, de conformitat amb l'article 54.4 del RPC, proposarà ampliar l'ordre del dia per incloure la substanciació de la sessió informativa en aquesta mateixa sessió.