Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 17 d'octubre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Elecció del secretari o secretària de la Comissió. (Tram. 410-00007/12)

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Unió Internacional per a la Defensa dels Motociclistes davant la Comissió de Territori per a informar sobre la seguretat viària dels motociclistes (Tram. 357-00018/12)

  Comissió de Territori

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre les vies per a ciclistes al delta del Llobregat (Tram. 250-00202/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 13; esmenes: BOPC, 120, 35)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública dels terrenys de l'Incasòl (Tram. 250-00237/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 106, 40; esmenes: BOPC, 170, 13)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'aturada del Pla director urbanístic de l'aeròdrom de la Cerdanya (Tram. 250-00262/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 118, 80)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat dels habitatges del barri dels Merinals, de Sabadell (Tram. 250-00291/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 126, 89; esmenes: BOPC, 170, 14)