Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 13 de setembre de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 200-00014/11)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 206, 5; esmenes a la totalitat: BOPC, 245, 10; esmenes presentades: BOPC, 456, 19)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la presència d'animals de companyia en el transport públic (Tram. 250-01073/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 446, 120; esmenes: BOPC, 489, 158)

 • 3

  Proposta de resolució sobre un ús racional dels polígons industrials, d'activitat econòmica i logístics (Tram. 250-01089/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 452, 15; esmenes: BOPC, 489, 162)

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les garanties del compliment de l'acord sobre el cabal del Ter (Tram. 354-00203/11)

  Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

Nota: D'acord amb l'article 106.4 del Reglament, la documentació no publicada relativa a l'Informe de la Ponència sobre el Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, es distribuirà amb anterioritat a la celebració de la sessió, amb el benentès que també serà publicada posteriorment en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.