Convocatòria

Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 22 de juny de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

Nota: si la Ponència que ha d'informar sobre la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 202-00029/11) hagués acabat els seus treballs, la presidenta, de conformitat amb l'article 54.4 del Reglament, proposarà l'ampliació de l'ordre del dia de la Comissió amb l'elaboració del Dictamen corresponent.