Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 22 de juny de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la defensa dels càrrecs electes a Turquia (Tram. 250-00684/11)

  Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència; Susana Beltrán García, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència; Ferran Pedret i Santos, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència; Joan Josep Nuet i Pujals, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència; Juan Milián Querol, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència; Anna Gabriel i Sabaté, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 262, 47)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el reconeixement a les víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura en espais públics (Tram. 250-00760/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 292, 30; esmenes: BOPC, 326, 9)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el compliment dels terminis parlamentaris del dret d'accés a la informació dels diputats (Tram. 250-00783/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 300, 70; esmenes: BOPC, 336, 24)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'adaptació del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya a la sentència del Tribunal Constitucional sobre la Llei 16/2014, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea (Tram. 250-00791/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 312, 10)

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre els viatges als Estats Units d'Amèrica amb el president de la Generalitat (Tram. 354-00158/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el Pla Japó del Govern de Catalunya 2016-2019 i sobre el Pla Marroc del Govern de Catalunya 2014-2017 (Tram. 354-00165/11)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les actuacions desenvolupades o en execució del Pla estratègic d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea durant el 2016 (Tram. 354-00166/11)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre el canvi en la presidència del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Tram. 354-00178/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Andrea Levy Soler, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre el nomenament de Neus Colet Arean com a presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Tram. 354-00181/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'Albert Royo i Mariné, secretari general del Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les despeses de la Generalitat en favor d'Independent Diplomat i sobre les circumstàncies que van motivar els serveis d'aquesta companyia (Tram. 356-00684/11)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Compareixença de Senén Florensa, president executiu de l'Institut Europeu de la Mediterrània, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre les línies d'actuació d'aquest institut (Tram. 357-00203/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

 • 12

  Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 202-00029/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Coscubiela Conesa, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 140, 12; esmenes presentades: BOPC, 391, 39; informe: BOPC, 444, 8; dictamen: BOPC, 448, 12)

Nota: si la Ponència que ha d'informar sobre la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (Tram. 202-00029/11) hagués acabat els seus treballs, la presidenta, de conformitat amb l'article 54.4 del Reglament, proposarà l'ampliació de l'ordre del dia de la Comissió amb l'elaboració del Dictamen corresponent.