Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 9 de març de 2017
Hora:
13:30h. En acabar la sessió del matí
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el respecte de la vida privada i la protecció de les dades personals en el sector de les comunicacions electròniques i pel qual es deroga la Directiva 2002/58/CE (Reglament sobre la privacitat i les comunicacions electròniques) (Tram. 295-00137/11)

    Proposta de dictamen del Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea.

Nota: NOTA. D'acord amb l'article núm. 82 del Reglament, la Mesa de la CAECRIT ha acordat de dispensar dels dos dies que fixa el Reglament per a distribuir la documentació que servirà de base en el debat.