Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 7 de juliol de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Declaració del Parlament de Catalunya de suport a les associacions Mares de Soacha i Mares del Daguestan (Tram. 401-00013/11)

  Neus Lloveras i Massana, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Tramitació.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre el Pla anual de cooperació al desenvolupament 2016 (Tram. 355-00032/11)

  Raül Romeva i Rueda, Conseller del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

  Sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Harrinson Cuero, representant del Proceso de Comunidades Negras de Colòmbia, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè expliqui la situació de les comunitats afrocolombianes i els reptes del procés de pau per a les comunitats ètniques (Tram. 356-00235/11)

  Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Compareixença de Harrinson Cuero, representant del Proceso de Comunidades Negras de Colòmbia, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a explicar la situació de les comunitats afrocolombianes i els reptes del procés de pau per a les comunitats ètniques (Tram. 357-00158/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença de Harrison Cuero com a punt 4.