Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 26 de maig de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableix un sistema d'entrades i sortides per a registrar les dades d'entrada i sortida i de la denegació d'entrada dels nacionals de tercers països que travessen les fronteres exteriors dels estats membres de la Unió Europea, es determinen les condicions d'accés al sistema d'entrades i sortides amb fins coercitius i es modifiquen el Reglament (CE) 767/2008 i el Reglament (UE) 1077/2011 (Tram. 295-00043/11)

  Elaboració del dictamen.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la protecció dels defensors dels drets humans a Hondures (Tram. 250-00219/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 77, 56; esmenes: BOPC, 114, 10)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'assassinat de l'activista hondurenya Berta Cáceres (Tram. 250-00224/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 83, 11; esmenes: BOPC, 114, 11)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'acord entre la Unió Europea i Turquia amb relació als refugiats (Tram. 250-00227/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 83, 15; esmenes: BOPC, 114, 13)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el vuitantè aniversari de les Olimpíades Populars de Barcelona (Tram. 250-00246/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 89, 54)

 • 6

  Proposta de resolució de condemna de l'assassinat de Nelson García (Tram. 250-00265/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 76; esmenes: BOPC, 114, 18)

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Oficina de la Comissió Europea a Barcelona davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la proposta de la Comissió de reformar el sistema europeu comú d'asil i d'establir vies segures i legals per a arribar a Europa (Tram. 356-00117/11)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Juergen Foecking, responsable de relacions institucionals de la Representació de la Comissió Europea a Espanya, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el semestre europeu (Tram. 356-00178/11)

  Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el pla de treball de la Comissió Europea (Tram. 356-00179/11)

  Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Cultura de Pau davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè exposi el pla de treball de l'entitat (Tram. 356-00182/11)

  Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Compareixença d'una representació de l'Oficina de la Comissió Europea a Barcelona davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre la proposta de la Comissió de reformar el sistema europeu comú d'asil i d'establir vies segures i legals per a arribar a Europa (Tram. 357-00116/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.