Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 31 de març de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la modificació de la denominació del representant permanent de la Generalitat davant la Unió Europea (Tram. 250-00085/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 44, 45)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la denominació del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència del Govern de la Generalitat (Tram. 250-00101/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 49, 5)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la transparència en la contractació d'Independent Diplomat (Tram. 250-00129/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades

  (Text presentat: BOPC, 55, 34; esmenes: BOPC, 88, )

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre les accions del Departament per a donar compliment a la providència del Tribunal Constitucional que li suspèn determinades competències (Tram. 354-00045/11)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre la contractació d'Independent Diplomat (Tram. 354-00046/11)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Ramon Font i Bové, delegat del Govern de la Generalitat a Portugal, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el treball que ha desenvolupat a la Delegació (Tram. 356-00041/11)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Delegació del Govern de la Generalitat al Marroc davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el treball que ha desenvolupat la Delegació (Tram. 356-00042/11)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Delegació del Govern de la Generalitat al Vaticà davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el treball que ha desenvolupat la Delegació (Tram. 356-00043/11)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'Albert Royo i Mariné, secretari general del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la contractació d'Independent Diplomat per part del Diplocat (Tram. 356-00044/11)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Comitè Executiu del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el pla d'actuació i el finançament del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Tram. 356-00047/11)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la realitat actual de la Catalunya exterior (Tram. 356-00055/11)

  Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Proposta oral de compareixença

 • 13

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre mesures per a garantir la seguretat del subministrament de gas i pel qual es deroga el Reglament (UE) 994/2010 (Tram. 295-00033/11)

  Debat i votació dictamen