Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 16 de març de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió d'Economia i Hisenda (Tram. 410-00004/13)

  Junta de Portaveus

  Elecció del secretari o la secretària

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'aprovació d'un pla de mesures antifrau per a la gestió dels fons europeus (Tram. 250-00440/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 212, 37)

 • 3

  (*) Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el conseller de Salut sobre les irregularitats en la contractació administrativa derivada de la gestió de la Covid-19 (Tram. 354-00095/13)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  (*) Sol·licitud de compareixença d'Alba Vergés, exconsellera de Salut, davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre les irregularitats en la contractació administrativa derivada de la gestió de la Covid-19 (Tram. 356-00493/13)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament d'Economia i Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre el document presentat al Govern espanyol sobre el sistema de finançament autonòmic (Tram. 356-00511/13)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Buch, president d'Infraestructures.cat, davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre les inversions i el sobrecost del canal Segarra-Garrigues (Tram. 356-00516/13)

  Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  (*) Sol·licitud de compareixença del secretari de Difusió davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre l'Acord marc de serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació (Tram. 356-00517/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Control del compliment de la Moció 14/XIV, sobre la tasca de servei públic dels mitjans de comunicació i la gestió de la publicitat institucional en aquests mitjans (Tram. 390-00014/13)

  Ple del Parlament

  Criteri de la Comissió sobre el compliment.

 • 9

  Compareixença d'Alba Vergés, exconsellera de Salut, davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a informar sobre les irregularitats en la contractació administrativa derivada de la gestió de la Covid-19 (Tram. 357-00351/13)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Compareixença.

 • 10

  Compareixença del secretari de Difusió davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a informar sobre l'Acord marc de serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació (Tram. 357-00352/13)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Compareixença.

Nota: * En cas que s'aprovin la sol·licitud de sessió informativa i les sol·licituds de compareixença corresponents als punts 3, 4 i 7 de l'ordre del dia, la presidenta, d'acord amb l'article 54.4 RPC, proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per a substanciar-les