Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dijous, 12 de març de 2020
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (Tram. 200-00011/12)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen.

  (Relació ordenada de les esmenes presentades: BOPC, 564, )

 • 2

  Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (Tram. 200-00012/12)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen.

  (Relació ordenada de les esmenes presentades, Informe de la Ponència: BOPC, 565, )