Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Divendres, 13 de desembre de 2019
Hora:
09:45h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (Tram. 200-00009/12)

    Govern de la Generalitat

    Elaboració, si s'escau, del dictamen

    (Text presentat: BOPC, 458, 12; esmenes a la totalitat: BOPC, 478, 5; esmenes presentades: BOPC, 489, 6; informe: BOPC, 491, 3)

Nota: Nota: Tal i com ja es va avançar i d'acord amb l'article núm. 84 del Reglament, la Mesa de la Comissió de Economia i Hisenda ha acordat de dispensar dels dos dies que fixa el Reglament per a distribuir la documentació que servirà de base en el debat. Aquesta documentació, per indicació de la presidenta de la Comissió es distribueix fotocopiada, amb el benentès que també serà publicada posteriorment en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.