Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 18 de setembre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la compra a CaixaBank dels terrenys on s'emplaçarà el Hard Rock Entertainment World (Tram. 354-00150/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda sobre el Programa d'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l'Estat (Tram. 354-00163/12)

  José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Joan Jaume Oms, president d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre la gestió de les obres públiques del 2017 ençà (Tram. 356-00549/12)

  José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre el Programa d'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l'Estat (Tram. 356-00551/12)

  José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre al Programa d'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l'Estat (Tram. 356-00552/12)

  José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre el Programa d'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l'Estat (Tram. 356-00550/12)

  José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Proposta de resolució sobre la rehabilitació i l'activació del Vapor Ros, de Terrassa (Tram. 250-00514/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 218, 40; esmenes: BOPC, 275, 6)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el millorament de la qualificació del deute de la Generalitat (Tram. 250-00571/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 238, 46)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la gestió de la política comercial del teixit econòmic (Tram. 250-00580/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 238, 59)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la presentació del projecte de pressupostos de la Generalitat al Parlament i als grups parlamentaris (Tram. 250-00582/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 238, 61)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el fons de liquiditat autonòmic (Tram. 250-00586/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 238, 65; esmenes: BOPC, 275, 7)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la inversió d'impacte social i l'emprenedoria social (Tram. 250-00640/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 255, 32; esmenes: BOPC, 302, 14)

 • 13

  Proposta de resolució sobre les polítiques per a la contenció del preu de l'habitatge (Tram. 250-00678/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 261, 66)

 • 14

  Proposta de resolució sobre les despeses de compliment i de gestió dels tributs propis de la Generalitat (Tram. 250-00686/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 74; esmenes: BOPC, 302, 15)

 • 15

  Proposta de resolució sobre l'accessibilitat dels webs públics per a persones amb discapacitat auditiva (Tram. 250-00842/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 365, 18; esmenes: BOPC, 411, 3)

 • 16

  Proposta de resolució sobre l'accessibilitat dels edificis públics per a persones amb discapacitat auditiva (Tram. 250-00843/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 365, 19; esmenes: BOPC, 411, 3)

 • 17

  Proposta de resolució sobre la defensa de la lliure competència (Tram. 250-00868/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 376, 15; esmenes: BOPC, 412, 13)