Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 17 d'octubre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'Àrea d'Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques (Tram. 250-00085/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 38, 20; esmenes: BOPC, 122, 9)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'impuls de figures fiscals en el marc del desplegament de la Llei 21/2015, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya (Tram. 250-00148/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 16; esmenes: BOPC, 120, 28)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la destinació d'immobles de la Generalitat provinents d'herències intestades a habitatge públic (Tram. 250-00181/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 84, 27; esmenes: BOPC, 122, 9)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'aprovació d'un text refós de les disposicions legals en matèria de tributs cedits per l'Estat (Tram. 250-00238/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 106, 41; esmenes: BOPC, 161, 7)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la implantació de la metodologia BIM a l'Administració (Tram. 250-00255/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 112, 25; esmenes: BOPC, 161, 7)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les herències intestades (Tram. 250-00279/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 126, 74; esmenes: BOPC, 161, 8)

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre les funcions i les activitats que desenvolupa l'Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics i els recursos amb què compta (Tram. 354-00020/12)

  José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Marina Molina, en representació del Grup Fundació Ramon Noguera, davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre la problemàtica de la contractació pública en el tercer sector (Tram. 356-00012/12)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre les funcions i les activitats que desenvolupa l'Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics i els recursos amb què compta (Tram. 355-00027/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Sessió informativa.

Nota: si s'escau, la presidenta proposarà l'ampliació de l'orde del dia amb la substanciació de la sessió informativa amb el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda sobre les funcions i les activitats que desenvolupa l'Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics i els recursos amb què compta (tram. 354-00020/12)