Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 5 de juliol de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre l'Acord del Govern pel qual s'autoritza l'inici de les actuacions administratives necessàries adreçades a la racionalització de la despesa de l'Administració de la Generalitat en matèria dels processos electorals, les consultes populars i els processos de participació ciutadana del 21 de març de 2017 (Tram. 354-00157/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre les declaracions de Lluís Llach sobre les sancions als funcionaris que no acatin les lleis de desconnexió (Tram. 354-00160/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre els resultats per a les finances públiques del viatge del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda als Estats Units d'Amèrica del 30 d'abril al 5 de maig de 2017 (Tram. 354-00164/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre les mesures fiscals previstes per a garantir la declaració d'independència l'1 de gener de 2018, l'estat de les gestions per a obtenir finançament en els mercats internacionals i sobre el retorn dels crèdits que el Govern té amb el Fons de Liquiditat Autonòmic (Tram. 356-00667/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre l'auditoria feta arran de les declaracions de Santiago Vidal amb relació al tractament de les dades d'identificació i de caràcter tributari per l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 356-00669/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Neus Colet, presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre la seva tasca i els seus objectius (Tram. 356-00685/11)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Contractació Pública davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre el motiu del relleu en la presidència del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Tram. 356-00686/11)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona en l'àmbit econòmic (Tram. 250-00997/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 406, 25; esmenes: BOPC, 446, 105)

 • 9

  Compareixença del secretari d'Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a informar sobre el programa Espriu i el balanç del programa Gaudí (Tram. 357-00452/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Compareixença.

 • 10

  Compareixença del secretari d'Hisenda davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a informar sobre el sistema informàtic Espriu, els recursos que s'hi han dedicat i el funcionament del sistema anterior Gaudí (Tram. 357-00453/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Compareixença.

 • 11

  Compareixença del secretari d'Economia davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a informar sobre els treballs relatius a l'anàlisi de la sostenibilitat del deute de la Generalitat, a l'impacte de la possible planificació i execució d'inversions en el deute i a l'anàlisi de l'evolució dels tipus d'interès del deute (Tram. 357-00455/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Compareixença.

 • 12

  Compareixença del secretari d'Economia davant la Comissió d'Economia i Hisenda per a informar sobre l'estat d'endeutament de la Generalitat en data del 31 de març de 2017 i sobre la sol·licitud de finançament del Fons de Liquiditat Autonòmic acordada en el Consell de Govern de la Generalitat del 28 de març de 2017 (Tram. 357-00456/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Compareixença.