Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 1 de març de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en comissió de Josep Maria Durán Cabré, professor agregat d'economia política de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 353-00314/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en comissió de Diana Ferrer Vidal, professora de dret financer i tributari, amb relació a la Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 353-00315/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en comissió de Salvador Guillermo Viñeta, expert en la matèria, amb relació a la Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 353-00316/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en comissió de la directora general de Tributs i Joc amb relació a la Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 353-00318/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 5

  Proposició de llei de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (Tram. 202-00044/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Nomenament de la ponència

  (Text presentat: BOPC, 275, 136)