Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 26 d'octubre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya (Tram. 200-00005/11)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen. (*)

  (Text presentat: BOPC, 104, 26; esmenes a la totalitat: BOPC, 135, 9; informe: BOPC, 243, 5)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació dels treballadors de les oficines liquidadores davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre les funcions que les oficines liquidadores compleixen a compte de l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 356-00295/11)

  Maria Senserrich i Guitart, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Antonio Espinosa Cerrato, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Economia i Hisenda; Alícia Romero Llano, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Economia i Hisenda; Joan Coscubiela Conesa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Economia i Hisenda; Josep Enric Millo i Rocher, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Economia i Hisenda; Eulàlia Reguant i Cura, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Economia i Hisenda

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Administració i Funció Pública davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre els treballadors de les oficines liquidadores dels registradors de la propietat (Tram. 356-00351/11)

  Carmina Castellví i Vallverdú, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Economia i Hisenda; Antonio Espinosa Cerrato, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Economia i Hisenda; Alícia Romero Llano, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Economia i Hisenda; Joan Coscubiela Conesa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Economia i Hisenda; Josep Enric Millo i Rocher, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Economia i Hisenda; Eulàlia Reguant i Cura, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d'Economia i Hisenda

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Composició del Grup de Treball sobre la Creació d'una Banca Pública Catalana (Tram. 409-00003/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Designació, si escau, dels membres del grup de treball. Nomenament del relator.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Economia davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre l'execució del pressupost (Tram. 356-00327/11)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre l'execució del pressupost del 2015 prorrogat durant el 2016 (Tram. 354-00085/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Compareixença en comissió de la subdirectora general d'Entitats Locals i Seccions de Crèdit amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 353-00158/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença en comissió de Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 353-00159/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença en comissió de Lluís Roig, president de l'Associació de Seccions de Crèdit de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 353-00160/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença en comissió d'una representació de la Plataforma Anti-Fons Obligatori amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 353-00161/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença en comissió de Daniel Pallejà, president de la Plataforma d'Afectats de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 353-00165/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença en comissió d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 353-00162/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença en comissió d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 353-00163/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença en comissió d'una representació del sindicat Associació Agrària de Joves Agricultors amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 353-00164/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença en comissió d'Ignacio Farrando Miguel, catedràtic de dret mercantil de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 353-00166/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença en comissió de Miquel Trias Sagnier, catedràtic de dret mercantil d'ESADE - Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 353-00167/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença en comissió d'una representació d'Analistes Financers Internacionals amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 353-00168/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença en comissió d'una representació de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 353-00169/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 19

  Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 200-00008/11)

  Ple del Parlament

  .

Nota: (*) D'acord amb l'article núm. 82 del Reglament, s'acorda de dispensar dels dos dies que fixa el Reglament per a distribuir la documentació que servirà de base en el debat. Aquesta documentació, per indicació de la presidència de la Comissió i d'acord amb l'article 106.4 del Reglament, es distribueix annexat a aquesta convocatòria, amb el benentès que també serà publicada posteriorment en el BOPC.