Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 13 d'abril de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre els pagaments pendents a les residències de gent gran, als centres del tercer sector social, a les farmàcies i als centres sanitaris concertats (Tram. 250-00007/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 12, 13; esmenes: BOPC, 57, 3)

 • 2

  Proposta de resolució sobre els trams autonòmics de l'impost sobre la renda de les persones físiques i sobre els impostos de successions i de donacions (Tram. 250-00008/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 12, 14)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el pagament del deute pendent a les farmàcies (Tram. 250-00023/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 16, 19; esmenes: BOPC, 57, 4)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'elaboració i presentació d'informes relatius a la rebaixa de la nota del deute feta per l'agència Fitch, al deute amb els municipis i als immobles venuts (Tram. 250-00024/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 16, 20; esmenes: BOPC, 57, 4)

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la llista secreta de càrrecs i personalitats polítiques rellevants elaborada per l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 354-00002/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la situació de la secció de crèdit de la Cooperativa Agrícola de Cambrils (Tram. 354-00008/11)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre les circumstàncies que envolten l'activitat de Josep Antoni Rosell a l'empresa Infraestructures.cat (Tram. 354-00039/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda perquè informi sobre l'acomiadament del director general d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (Tram. 354-00047/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència Tributària de Catalunya davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre la llista secreta de càrrecs i personalitats polítiques rellevants elaborada per l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 356-00001/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del responsable de la unitat de l'Agència Tributària de Catalunya que ha elaborat la llista secreta de càrrecs i personalitats polítiques rellevants davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre aquesta llista (Tram. 356-00002/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del responsable d'inspecció de l'Agència Tributària de Catalunya davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre la llista secreta de càrrecs i personalitats polítiques rellevants elaborada per l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 356-00003/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença del director de Campanyes i Ciutadania d'Oxfam Intermón davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè presenti l'informe "Una economia al servei de l'1%" (Tram. 356-00005/11)

  Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.