Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Dia:
Dimarts, 28 de març de 2017
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre el Congrés del Món Local (Tram. 355-00056/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre l'estat del procés de debat Governslocals.cat (Tram. 355-00057/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Sessió informativa.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el deute de la Generalitat amb els ajuntaments (Tram. 311-00186/11)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 153, 53)

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la data prevista per a aprovar el reglament que desplega la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica (Tram. 311-00502/11)

  Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 269, 75)

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ús dels fons de formació continuada de la seguretat social que va rebre la Generalitat el 2016 (Tram. 311-00697/11)

  Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 365, 43)