Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Dia:
Dimarts, 13 de desembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de la secretària d'Administració i Funció Pública davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a informar sobre les condicions dels empleats públics i la recuperació dels drets suspesos (Tram. 357-00285/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de la directora general de la Funció Pública davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a informar de les activitats de l'ens (Tram. 357-00289/11)

  Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre els efectes de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 14 de setembre de 2016 sobre els treballadors de la Generalitat (Tram. 250-00593/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 228, 24)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'ocupació dels habitatges de protecció oficial de la Torre del Cogoll, de Mataró (Tram. 250-00599/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 233, 43; esmenes: BOPC, 279, 5)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la recuperació dels drets dels treballadors públics (Tram. 250-00622/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 104)

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre el Congrés del Món Local (Tram. 354-00106/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre el desplegament dels articles no impugnats de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica (Tram. 354-00107/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial (Tram. 200-00016/11)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 233, 8; esmenes presentades: BOPC, 283, 7; informe: BOPC, 285, 12; dictamen: BOPC, 285, 73)