Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Dia:
Dijous, 28 de gener de 2016
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).

 • 2

  Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió.

 • 3

  Constitució de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (Tram. 410-00001/11)

  Junta de Portaveus

  Comunicació al Ple de la composició de la Mesa de la Comissió (art. 49.2 del Reglament).