Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

Dia:
Dilluns, 26 de maig de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del conseller d'Empresa i Ocupació davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació (Tram. 357-00646/10)

  Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Diosdado Toledano, representant de la Coordinadora de Marxes d'Aturats, davant la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació perquè informi sobre les seves propostes en l'àmbit de l'ocupació (Tram. 356-00666/10)

  Meritxell Borràs i Solé, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.