Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Dia:
Divendres, 17 de juliol de 2015
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució de suport a la tasca de defensa dels drets humans duta a terme per persones i organitzacions guatemalenques (Tram. 250-01612/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialista; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 549, 32)

 • 2

  Proposta de resolució de solidaritat amb les víctimes d'Estat Islàmic (Tram. 250-01650/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 601, 34)

 • 3

  Compareixença dels parlamentaris catalans a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre l'activitat de l'organització i l'aplicació dels convenis relatius als aspectes que són competència de la Generalitat (Tram. 357-01426/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 4

  Sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el president de l'Institut Català Internacional per la Pau per a presentar l'informe de les activitats del 2014 (Tram. 359-00025/10)

  Rafael Grasa i Hernández/president/Institut Català Internacional per la Pau/

  Sessió informativa