Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Dia:
Divendres, 26 de juny de 2015
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la guerra de Síria (Tram. 250-01584/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialista; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 534, 44)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la reorientació de l'acció exterior de la Generalitat (Tram. 250-01591/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 534, 50)

 • 3

  Sol·licitud de compareixença dels parlamentaris catalans a l'assemblea parlamentària del Consell d'Europa davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informin sobre l'activitat de l'organització i l'aplicació dels convenis relatius als aspectes que són competència de la Generalitat (Tram. 356-01243/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el conseller de la Presidència sobre el Pla anual de cooperació al desenvolupament 2015 (Tram. 355-00228/10)

  Francesc Homs i Molist, Conseller del Departament de la Presidència

  Sessió informativa.

 • 5

  Compareixença d'una representació de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a presentar l'informe que ha elaborat aquesta entitat i informar sobre la situació dels drets humans a Buenaventura (Colòmbia) (Tram. 357-01374/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença d'Héctor Epalza, bisbe de Buenaventura (Colòmbia), davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situació dels drets humans a Buenaventura (Tram. 357-01375/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença d'Alexánder López Maya, senador de la Cambra de Representants del Congrés de la República de Colòmbia, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situació dels drets humans a Buenaventura (Colòmbia) (Tram. 357-01376/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.