Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Dia:
Divendres, 6 de febrer de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Ferran Tarradellas Espuny, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti el Programa de treball de la Comissió Europea per al 2015 (Tram. 356-01091/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució de suport a les manifestacions prodemocràtiques de Hong Kong (Tram. 250-01300/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 417, 38; esmenes: BOPC, 456, 24)

 • 3

  Proposta de resolució de condemna de les accions contra els drets humans a Veneçuela (Tram. 250-01302/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 417, 39; esmenes: BOPC, 456, 24)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el canvi de comissaria de l'Agència Europea del Medicament (Tram. 250-01305/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Fernández González, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 417, 42)

 • 5

  Compareixença de Ferran Tarradellas Espuny, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a presentar el Programa de treball de la Comissió Europea per al 2015 (Tram. 357-01168/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.