Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Dia:
Divendres, 21 de novembre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Oxfam Intermón davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre el projecte "Joves sense terra, terra sense futur" i sobre el conflicte de Curuguaty, al Paraguai (Tram. 356-00884/10)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Daniel Fernández González, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Compareixença de Feliciano Velázquez, president del Front de Resistència en Defensa dels Recursos Naturals i dels Drets dels Pobles, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situació política, social i dels drets humans a Guatemala (Tram. 357-00736/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Ramón Cadenas, director de la Comissió Internacional de Juristes de Guatemala, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situació política, social i dels drets humans a Guatemala (Tram. 357-00737/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de monsenyor Álvaro Ramazzini, defensor dels drets humans a Guatemala, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la situació política, social i dels drets humans a Guatemala (Tram. 357-00738/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació d'Oxfam Intermón davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre el projecte "Joves sense terra, terra sense futur" i sobre el conflicte de Curuguaty, al Paraguai (Tram. 357-00832/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

Nota: si s'aprova la sol·licitud de compareixença d'Oxfam Intermón, el president proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per a substanciar-la com a punt 4 de l'ordre del dia.