Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Dia:
Divendres, 18 d'octubre de 2013
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'acció internacional i la cooperació al desenvolupament dels ajuntaments (Tram. 250-00589/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 106, 67; esmenes: BOPC, 133, 15)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el compliment de la Resolució 732/IX, sobre la continuïtat del suport institucional i econòmic a la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia (Tram. 250-00621/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 115, 76; esmenes: BOPC, 149, 31)

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Royo Aspa i de Rita Huybens, membres de la Xarxa d'Entitats per la República Democràtica del Congo, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informin sobre l'organització i els continguts de l'espai de diàleg previst durant el Mobile World Congress i el seu finançament (Tram. 356-00369/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el president de l'Institut Català Internacional per la Pau per a presentar l'informe i la memòria d'activitats del 2012 (Tram. 359-00007/10)

  Rafael Grasa i Hernández/President/Institut Català Internacional per la Pau/

  Sessió informativa.

 • 5

  Compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la federació sorgida de la fusió de tres federacions catalanes d'organitzacions no governamentals (Tram. 357-00047/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.