Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Dia:
Divendres, 20 de setembre de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució de suport del procés de pau entre el Govern de la República de Colòmbia i les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia - Exèrcit del Poble i sobre la defensa del règim democràtic i dels drets humans (Tram. 250-00515/10)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 93, 87)

 • 2

  Proposta de resolució de rebuig de la repressió dels moviments feministes a Tunísia (Tram. 250-00531/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 97, 41; esmenes: BOPC, 119, 50)

 • 3

  Compareixença d'una representació del Centre Euro Àrab de Catalunya davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre les activitats d'aquesta entitat (Tram. 357-00334/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Xavier de las Cuevas i altres representants del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a explicar els projectes de cooperació del Col·legi (Tram. 357-00335/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.