Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Dia:
Divendres, 28 de juny de 2013
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució de suport a l'inici d'un procés democràtic a la República de Guinea Equatorial (Tram. 250-00317/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 54, 50)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Roger Albinyana i Saigí, secretari d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les delegacions exteriors de la Generalitat (Tram. 356-00143/10)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Afers Exteriors i de la Unió Europea davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les activitats de la Secretaria (Tram. 356-00145/10)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Compareixença del delegat de la Generalitat a la Unió Europea davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a explicar els seus criteris i el programa d'activitats a les institucions de la Unió Europea (Tram. 357-00055/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença del secretari d'Afers Exteriors i de la Unió Europea davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre les delegacions exteriors de la Generalitat (Tram. 357-00309/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença del secretari d'Afers Exteriors i de la Unió Europea davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre les activitats de la Secretaria (Tram. 357-00310/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

Nota: El president, si escau, proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per a substanciar la compareixença del Secretari d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.