Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Dia:
Divendres, 5 d'abril de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre els objectius i les actuacions d'aquest ens (Tram. 357-00043/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la federació sorgida de la fusió de tres federacions catalanes d'organitzacions no governamentals (Tram. 356-00068/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Taula per l'Acció Exterior davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti aquesta entitat i informi sobre els seus objectius i activitats (Tram. 356-00074/10)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Justícia i Pau davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre l'acció concertada per al 2013 de la Conferència de Comissions de Justícia i Pau d'Europa (Tram. 356-00076/10)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Núria Camps i Vidal, directora d'Avaluem, i d'altres representants de les entitats signants del manifest "Per una acció exterior de Catalunya participativa i compromesa" davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè exposin els objectius del manifest (Tram. 356-00077/10)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de representants de la plataforma "Colòmbia en Pau" davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè exposin el procés de pau a Colòmbia (Tram. 356-00078/10)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè exposin el procés de pau a Colòmbia (Tram. 356-00079/10)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director general de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè exposi la situació dels impagaments a les organitzacions no governamentals (Tram. 356-00080/10)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del director general de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la planificació de la cooperació al desenvolupament i l'acció humanitària (Tram. 356-00081/10)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del delegat de la Generalitat a la Unió Europea davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè expliqui els seus criteris i el programa d'activitats a les institucions de la Unió Europea (Tram. 356-00110/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Carles Llorens i Vila, director de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les actuacions i els objectius de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Tram. 356-00118/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Proposta de resolució sobre el personal de les oficines de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana a l'exterior (Tram. 250-00106/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 22, 49)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la criminalització de la lluita sindical a Andalusia (Tram. 250-00120/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 27, 30; esmenes: BOPC, 46, 29)

 • 14

  Proposta de resolució sobre l'assassinat de tres activistes kurdes a París i sobre l'autodeterminació del poble kurd (Tram. 250-00121/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 27, 31; esmenes: BOPC, 46, 29)

 • 15

  Proposta de resolució sobre la intervenció militar francesa a Mali i sobre l'autodeterminació del poble tuareg (Tram. 250-00122/10)

  Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 27, 31; esmenes: BOPC, 46, 30)