Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Dia:
Divendres, 1 de març de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Horitzó Europa davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre el Projecte d'iniciativa ciutadana europea per un pla de desenvolupament sostenible, recuperació econòmica i ocupació a Europa (Tram. 356-00015/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Medicus Mundi davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti l'informe del 2012 "La salut en la cooperació i l'ajuda humanitària" (Tram. 356-00018/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació d'Horitzó Europa davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre el Projecte d'iniciativa ciutadana europea per un pla de desenvolupament sostenible, recuperació econòmica i ocupació a Europa (Tram. 357-00007/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 4

  (Tram. 357-00007/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació de Medicus Mundi davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a presentar l'informe del 2012 "La salut en la cooperació i l'ajuda humanitària" (Tram. 357-00008/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença d'una representació de Medicus Mundi davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a presentar l'informe del 2012 "La salut en la cooperació i l'ajuda humanitària" (Tram. 357-00008/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença d'una representació de Medicus Mundi davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a presentar l'informe del 2012 "La salut en la cooperació i l'ajuda humanitària" (Tram. 357-00008/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

Nota: Si són aprovades les compareixences d'Horitzó Europa i de Medicus Mundi, el president, d'acord amb l'article 46.4 del Reglament, proposarà l'alteració de l'ordre del dia per a substanciar-les, com a punts 3 i 4, respectivament.