Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 17 de maig de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els 158 casos de menors sota la seva tutela desapareguts (Tram. 356-00566/13)

  Mónica Lora Cisquer, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Gemma Garcia, presidenta de la Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç, davant la Comissió de la Infància perquè presenti l'informe anual sobre la situació de l'atenció precoç a Catalunya (Tram. 356-00610/13)

  Jessica González Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'associació Visión y Vida davant la Comissió de la Infància per a presentar l'informe "Radiografía de la pobreza visual infantil en España" (Tram. 357-00230/13)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Plataforma d'Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a presentar l'informe "Anàlisi de l'estat actual de la garantia de drets a Catalunya" (Tram. 357-00231/13)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.