Comissió de la Infància

Dia:
Divendres, 17 de juliol de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Carmen Valenzuela, diputada responsable del torn d'ofici del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, per a informar sobre la guia de bones pràctiques del Col·legi per a assistir els menors estrangers no acompanyats (Tram. 357-00582/12)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la formació en la detecció i prevenció del maltractament infantil per als professionals de la pediatria (Tram. 250-00769/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María del Camino Fernández Riol, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 320, 47; esmenes: BOPC, 362, 27)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la protecció de la infància davant qualsevol forma de violència en el context de la crisi sanitària de la Covid-19 (Tram. 250-01290/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 607, 34; esmenes: BOPC, 643, 13)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures urgents relatives a l'addicció dels menors als videojocs (Tram. 250-01307/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Mercè Escofet Sala, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 613, 30; esmenes: BOPC, 643, 15)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla urgent sobre les necessitats de la infància i l'adolescència (Tram. 250-01319/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Mercè Escofet Sala, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 616, 49; esmenes: BOPC, 643, 17)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els objectius i les finalitats de les cases d'acollida (Tram. 356-00822/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre l'activitat acomplerta i les mesures adoptades per l'Observatori dels Drets de la Infància (Tram. 356-00823/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància per a informar sobre els objectius i les finalitats de les cases d'acollida (Tram. 357-00581/12)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença de la presidenta de l'Observatori dels Drets de la Infància, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre l'activitat i les mesures adoptades els darrers anys per l'Observatori dels Drets de la Infància (Tram. 357-00635/12)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 10

  Compareixença de la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els objectius i les finalitats de les cases d'acollida (Tram. 357-00783/12)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 11

  Compareixença de la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre l'activitat acomplerta i les mesures adoptades per l'Observatori dels Drets de la Infància (Tram. 357-00784/12)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.