Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 19 de novembre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el model Barnahus com a recurs per a atendre els infants víctimes d'abús sexual i llurs famílies (Tram. 357-00580/12)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 2

  Control del compliment de la Resolució 154/XII, sobre l'avaluació dels casos de malnutrició infantil (Tram. 290-00134/12)

  Comissió de la Infància

  .

 • 3

  Proposta de resolució sobre la creació d'un grup de treball sobre el sistema de protecció de la infància i l'adolescència (Tram. 251-00005/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'activitat de l'Observatori dels Drets de la Infància (Tram. 250-00888/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 382, 32; esmenes: BOPC, 426, 7)

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'Ester Sara Cabanes i Vall, presidenta de l'Observatori dels Drets de la Infància, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre l'activitat i les mesures adoptades els darrers anys per l'Observatori dels Drets de la Infància (Tram. 356-00511/12)

  Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els riscos digitals a què estan exposats els menors (Tram. 356-00513/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de la subdirectora del Servei Català de la Salut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la tasca que du a terme la Unitat Funcional d'Abusos a Menors (Tram. 356-00519/12)

  Montserrat Macià i Gou, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de la gerent de Salut i Atenció Integrada del Servei Català de la Salut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la tasca que du a terme la Unitat Funcional d'Abusos a Menors (Tram. 356-00520/12)

  Montserrat Macià i Gou, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children, davant la Comissió de la Infància perquè presenti l'informe "Violència viral: anàlisi de la violència contra la infància i l'adolescència en l'entorn digital" (Tram. 356-00523/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Rafael Fernández Morlanes, fiscal de menors de la Fiscalia Provincial de Barcelona, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la protecció dels menors en l'entorn digital (Tram. 356-00524/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè expliqui el protocol d'acollida dels menors no acompanyats (Tram. 356-00543/12)

  Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.