Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 11 de novembre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de Benestar Social i Família sobre la pobresa infantil (Tram. 354-00308/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el primer any de desplegament del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 354-00309/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'UNICEF davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la pobresa infantil (Tram. 356-00771/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Creu Roja davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la pobresa infantil (Tram. 356-00772/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infància i a l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la pobresa infantil (Tram. 356-00773/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Roger Torné davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el seu projecte social de millorament del benestar de la infància mitjançant el contacte amb la natura (Tram. 356-00777/10)

  Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè exposi les conclusions de l'acte del vint-i-cinquè aniversari de la Convenció sobre els drets de l'infant (Tram. 356-00794/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Comitè Catalunya d'UNICEF davant la Comissió de la Infància perquè exposi les conclusions de l'acte del vint-i-cinquè aniversari de la Convenció sobre els drets de l'infant (Tram. 356-00795/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Plataforma d'Infància de Catalunya i del Comitè de Catalunya de l'UNICEF davant la Comissió de la Infància perquè exposin les conclusions de la jornada del vint-i-cinquè aniversari de la Convenció sobre els drets de l'infant pel que fa a les claus per a fer avançar els drets dels infants a Catalunya (Tram. 356-00835/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Compareixença d'una representació de Save the Children davant la Comissió de la Infància per a informar sobre les mesures integrals que proposa per a la protecció de la infància davant la violència (Tram. 357-00568/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 11

  Compareixença d'una representació de Creu Roja davant la Comissió de la Infància per a explicar la situació de la malnutrició infantil (Tram. 357-00676/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 12

  Compareixença d'una representació de la Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària per a debatre entorn de la detecció precoç de les desigualtats en salut i malnutrició (Tram. 357-00675/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.