Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 10 de juny de 2014
Hora:
16:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de Benestar Social i Família sobre els nens amb mancances alimentàries (Tram. 354-00254/10)

  Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària davant la Comissió de la Infància perquè debati entorn de la detecció precoç de les desigualtats en salut i malnutrició (Tram. 356-00380/10)

  Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Creu Roja davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la situació de la malnutrició infantil (Tram. 356-00391/10)

  Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre la inclusió en la Cartera de serveis socials de mesures d'atenció social i educativa amb relació a les situacions de risc regulades per la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 250-00472/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 93, 54)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 250-00473/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 93, 56; esmenes: BOPC, 119, 45)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'atenció als infants necessitats durant l'estiu (Tram. 250-00554/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 101, 62; esmenes: BOPC, 149, 24)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'ampliació de l'import destinat als ajuts per naixement, adopció tutela o acolliment d'infants (Tram. 250-00576/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 106, 57; esmenes: BOPC, 149, 28)

 • 8

  Proposta de resolució sobre les prestacions i les pensions de la seguretat social dels infants i adolescents tutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Tram. 250-00591/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 106, 69)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la derogació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 250-00630/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 115, 84)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 12/2007, de serveis socials, i de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 250-00670/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 122, 73; esmenes: BOPC, 172, 48)

 • 11

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'un procediment de queixa per als infants dins el sistema de protecció a la infància (Tram. 250-00819/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 190, 35; esmenes: BOPC, 240, 20)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la Comissió de Seguiment del Pacte per a la Infància a Catalunya (Tram. 250-00948/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 268, 53; esmenes: BOPC, 297, 26)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la presentació del Pla d'atenció integral a la infància i a l'adolescència 2014-2017 (Tram. 250-00949/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 268, 54; esmenes: BOPC, 297, 27)