Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 28 de maig de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de de Benestar Social i Família sobre els objectius i les actuacions del departament en l'àmbit de les polítiques adreçades a la infància (Tram. 355-00018/10)

  Neus Munté i Fernàndez, Consellera del Departament de Benestar Social i Família

  Sessió informativa.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d'incrementar els ajuts a les famílies amb infants (Tram. 311-00376/10)

  Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 81, 59)

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions i els recursos per a informar els ciutadans dels ajuts, les prestacions i els serveis en l'àmbit familiar (Tram. 311-00377/10)

  Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 81, 59)

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d'impulsar un pla local de suport a la família (Tram. 311-00378/10)

  Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 81, 59)

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d'elaborar un pla integral de suport a la família (Tram. 311-00379/10)

  Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 81, 60)

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de desplegar els reglaments dels ajuts a l'adopció i a la reproducció assistida (Tram. 311-00380/10)

  Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 81, 60)

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d'elaborar un pla de suport a les adolescents embarassades (Tram. 311-00381/10)

  Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 81, 60)

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions i els recursos per al garantiment de l'equitat en l'accés a l'educació en el lleure (Tram. 311-00382/10)

  Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 81, 60)

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els compromisos pressupostaris per a les actuacions previstes al Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 311-00383/10)

  Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 81, 61)

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les polítiques de prevenció per mitjà del treball amb famílies que tenen infants en situació de risc (Tram. 311-00384/10)

  Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 81, 61)

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d'equiparar els ajuts per als acolliments en família extensa amb els de les famílies acollidores externes (Tram. 311-00385/10)

  Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 81, 61)

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d'elaborar un programa de prevenció i atenció en zones amb un risc especial per a la infància i l'adolescència (Tram. 311-00386/10)

  Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 81, 62)