Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 22 d'octubre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Elecció del vicepresident o vicepresidenta de la Comissió.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el desenvolupament vital dels joves que viuen el món rural i el fenomen de la migració juvenil de les zones rurals a les zones urbanes (Tram. 250-00629/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 249, 81; esmenes: BOPC, 337, 27)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'atenció de la salut mental i la prevenció del suïcidi juvenil (Tram. 250-00672/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 261, 60)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'abordatge dels problemes derivats del consum d'alcohol entre els joves (Tram. 250-00677/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 65; esmenes: BOPC, 337, 28)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la prevenció i el tractament de la violència masclista entre els joves (Tram. 250-00718/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 285, 51)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'Imma Estivill Balsells, presidenta dels Serveis Ocupacionals i de Qualificació de Pimec, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la formació relativa a l'ocupació en les petites i mitjanes empreses (Tram. 356-00394/12)

  David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Sílvia Miró, directora de Polítiques d'Ocupació i Formació de Pimec, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la formació relativa a l'ocupació en les petites i mitjanes empreses (Tram. 356-00395/12)

  David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'Eudald Planella Cutrina, portaveu de Joves Viticultors del Penedès, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la vulneració de drets en el sector de la viticultura i sobre les propostes que plantegen (Tram. 356-00572/12)

  Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut (Tram. 411-00002/12)

  Junta de Portaveus

  .

 • 10

  Compareixença d'Eudald Planella Cutrina, portaveu de Joves Viticultors del Penedès, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la vulneració de drets en el sector de la viticultura i sobre les propostes que plantegen (Tram. 357-00625/12)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 11

  Compareixença de Sílvia Miró, directora de Polítiques d'Ocupació i Formació de Pimec, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la formació relativa a l'ocupació en les petites i mitjanes empreses (Tram. 357-00626/12)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

Nota: Aquesta presidència, si s'escau, proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per a substanciar el punt núm. 7