Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 19 de febrer de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la implantació eficient del Pla de garantia juvenil (Tram. 250-00429/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 189, 54; esmenes: BOPC, 265, 14)

 • 9

  Ordenació del debat

Nota: PD. La Mesa de la Comissió, d'acord amb el que disposa l'article 84 del Reglament, dispensa de la publicació de les esmenes presentades a les Propostes de resolució de Tram. 250-00429/12; Tram. 250-00516/12 i Tram. 250-00524/12. Aquestes esmenes s'annexen a aquesta convocatòria. D'aprovar-se els punts 4 i 8 de l'ordre del dia (tram. 356-00381/12 i tram. 356-00346/12), el president, de conformitat amb l'article 54.4 del Reglament, proposarà ampliar l'ordre del dia per incloure la substanciació de les compareixences dels senyors Fernando Carrera i Josep Lago en aquesta mateixa sessió.