Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimecres, 26 d'abril de 2017
Hora:
00:00h. o en acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

Nota: Nota: El president de la comissió proposarà l'ampliació de l'ordre del dia amb la incorporació com a punt número 2 del debat i votació de la Proposta de resolució sobre un model català de garantia juvenil (tram. 250-00962/11) sempre que s'hagin complert tots els requisits reglamentaris.