Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 3 d'octubre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial (Tram. 200-00001/12)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 118, 5; esmenes presentades: BOPC, 353, 7; informe: BOPC, 425, 5)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla de formació per als funcionaris interins de l'Administració de justícia (Tram. 250-00554/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 231, 106; esmenes: BOPC, 263, 43)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'actualització de les retribucions dels advocats del torn d'ofici i assistència al detingut, la revisió de mòduls per a actuacions i guàrdies i la puntualitat en el pagament de totes les quanties reconegudes (Tram. 250-00695/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 267, 33; esmenes: BOPC, 302, 16)

 • 4

  Proposta de resolució sobre els jutjats de Martorell (Tram. 250-00699/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 273, 43; esmenes: BOPC, 314, 6)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el compromís fefaent per a l'entrada en funcionament del jutjat número 7 de Girona (Tram. 250-00702/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 273, 47; esmenes: BOPC, 314, 6)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de SOS Bebès Robats de Catalunya davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació de les famílies afectades per casos de bebès robats (Tram. 356-00496/12)

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Compareixença d'Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children, davant la Comissió de Justícia per a presentar la proposta de model de casa dels infants Barnahus, d'atenció especialitzada integral en abusos sexuals a la infància (Tram. 357-00021/12)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.

 • 8

  Compareixença d'una representació de l'associació Son Nuestros Hijos davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels menors i les famílies per gestació subrogada (Tram. 357-00270/12)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.