Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 24 de novembre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els partits judicials on s'ha implantat la nova oficina judicial (Tram. 311-00377/11)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 240, 75)

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari d'implantació de l'oficina judicial als nous partits judicials (Tram. 311-00378/11)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 240, 75)

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la creació d'una comissió de seguiment de la nova oficina judicial (Tram. 311-00379/11)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 240, 75)

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos econòmics i materials destinats a la implantació de l'oficina judicial el 2014 (Tram. 311-00380/11)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 240, 76)

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el manteniment del nombre de llocs de treball una vegada finalitzi la implantació de l'oficina judicial (Tram. 311-00381/11)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 240, 76)

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la implantació i el calendari previst del programa e-Justícia (Tram. 311-00382/11)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 240, 77)

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els recursos econòmics i materials destinats a la implantació del programa e-Justícia (Tram. 311-00383/11)

  Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 240, 77)

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ús de les noves tecnologies per a la tramitació electrònica dels procediments judicials (Tram. 311-00316/11)

  María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 229, 56)

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la posada en marxa del nou model d'organització de l'Administració de justícia (Tram. 311-00317/11)

  María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 229, 56)

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el millorament del temps de resolució dels assumptes judicials (Tram. 311-00318/11)

  María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 229, 57)

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el millorament de l'atenció als ciutadans (Tram. 311-00319/11)

  María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 229, 57)

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el conseller de Justícia sobre les gestions del Departament de Justícia amb relació a la concessió d'un permís penitenciari a un intern reincident del Centre Penitenciari Ponent acusat de violació (Tram. 354-00102/11)

  Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del director del Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació del centre, els darrers incidents relatius a les vagues de fam i l'amotinament, i la negativa a l'entrada de diputats del Parlament i del Congrés dels Diputats (Tram. 356-00403/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de Joaquín Aguirre López i Fernando Luís Criado Navamuel, jutges de control del Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca (jutjats núm. 1 i núm. 17 de Barcelona), davant la Comissió de Justícia perquè informin sobre la situació del centre, els darrers incidents relatius a les vagues de fam i l'amotinament, i la negativa a l'entrada de diputats del Parlament i del Congrés dels Diputats (Tram. 356-00404/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença d'Anna Figueras, advocada del Servei d'Orientació Jurídica del Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca, davant la Comissió de Justícia perquè informin sobre la situació del centre, els darrers incidents relatius a les vagues de fam i l'amotinament, i la negativa a l'entrada de diputats del Parlament i del Congrés dels Diputats (Tram. 356-00405/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença del fiscal adjunt dels jutjats de control del Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca davant la Comissió de Justícia perquè informin sobre la situació del centre, els darrers incidents relatius a les vagues de fam i l'amotinament, i la negativa a l'entrada de diputats del Parlament i del Congrés dels Diputats (Tram. 356-00406/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Mireia Vehí i Cantenys, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Compareixença d'una representació de l'associació SOS Bebés Robados davant la Comissió de Justícia per a informar sobre les seves activitats (Tram. 357-00207/11)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.