Comissió de Justícia

Dia:
Divendres, 29 de juliol de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la persecució dels crims del franquisme (Tram. 250-00530/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades

  (Text presentat: BOPC, 184, 49; esmenes: BOPC, 199, 6)

 • 2

  Compareixença de Nicolás Nogueroles Peiró, registrador de la propietat i professor de dret civil, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-00105/11)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Sergi Marí Pons, coordinador de la Xarxa de Custòdia del Territori, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-00107/11)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 4

  Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 200-00002/11)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 72, 9; esmenes a la totalitat: BOPC, 109, 7)

Nota: El termini per a presentar esmenes a la Proposta de resolució sobre la persecució dels crims del franquisme encara no ha finalitzat, per la qual cosa us fem avinent que, si escau, us les farem arribar per correu electrònic.