Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 7 de juliol de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Francesc Boronat i Sans, president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-00099/11)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Daniel Vázquez Albert, professor de dret mercantil de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-00103/11)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Llorenç Prats Albentosa, catedràtic de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 353-00104/11)

  Comissió de Justícia

  Substanciació.