Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 26 de maig de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director general de Serveis Penitenciaris per a informar sobre les línies d'actuació en matèria de política penitenciària (Tram. 357-00084/11)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'impuls de mesures per a millorar l'execució penal (Tram. 250-00213/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 77, 50; esmenes: BOPC, 119, 9)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la convocatòria d'oposicions a l'Administració de justícia de Catalunya (Tram. 250-00244/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 53; esmenes: BOPC, 119, 10)

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació pel Dret a Morir Dignament davant la Comissió de Justícia perquè exposi les seves demandes relatives a la despenalització de l'eutanàsia i el suïcidi assistit (Tram. 356-00139/11)

  Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Esperanza García González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura davant la Comissió de Justícia perquè presenti les conclusions de l'informe "L'aïllament penitenciari a Catalunya des d'una mirada de defensa dels drets humans" (Tram. 356-00174/11)

  Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les línies d'actuació de la Direcció General (Tram. 356-00175/11)

  Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes

  • 7.1

   Proposta de compareixença de Pere del Pozo Carrascosa, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-00172/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 7.2

   Proposta de compareixença de Francesc Boronat i Sans, president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-00173/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 7.3

   Proposta de compareixença de Juan Gómez Martínez, notari, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-00216/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 7.4

   Proposta de compareixença de Joaquim Llimona Balcells, advocat i professor de dret comunitari europeu de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-00217/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 7.5

   Proposta de compareixença de Susana Navas Navarro, catedràtica de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-00218/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 7.6

   Proposta de compareixença de Daniel Vázquez Albert, professor de dret mercantil de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-00219/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 7.7

   Proposta de compareixença de Llorenç Prats Albentosa, catedràtic de dret civil de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-00220/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 7.8

   Proposta de compareixença de Daniel Vázquez Albert, professor titular de dret mercantil de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-00261/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 7.9

   Proposta de compareixença de Nicolás Nogueroles Peiró, registrador de la Propietat i professor de dret civil, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-00262/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 7.10

   Proposta de compareixença de Salvador Durany Pich, professor de dret civil, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-00263/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 7.11

   Proposta de compareixença de Sergi Marí Pons, coordinador de la Xarxa de Custòdia del Territori, amb relació al Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes (Tram. 352-00279/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.