Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 21 de juny de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social davant la Comissió de Justícia perquè exposi els efectes de les retallades pressupostàries en el Departament de Justícia en l'àmbit de l'execució penal (Tram. 356-00717/09)

  Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de representants del grup de coordinació de les entitats que formen la Taula de Participació Social amb el Departament de Justícia davant la Comissió de Justícia perquè informin sobre la situació creada pel fet que no s'hagin convocat subvencions ni s'hagin renovat convenis per a la rehabilitació, l'assistència i la reinserció de reclusos (Tram. 356-00723/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Teresa Crespo, presidenta de la federació Entitats Catalanes d'Acció Social, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les conseqüències de la no-convocatòria de subvencions i de la no-renovació de convenis per part del Departament de Justícia (Tram. 356-00724/09)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Sònia Fuertes, secretària d'organització de la Comissió d'Àmbit Penitenciari i d'Execució Penal, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les conseqüències de la no-convocatòria de subvencions i de la no-renovació de convenis per part del Departament de Justícia (Tram. 356-00725/09)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació de l'Ajuntament de Terrassa per a retre comptes del treball de la comissió sobre la crisi hipotecària i sobre els treballs de l'oficina d'intermediació en execucions hipotecàries (Tram. 357-00288/09)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.

 • 6

  (Tram. 357-00397/09)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.

 • 7

  (Tram. 357-00398/09)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.

 • 8

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social davant la Comissió de Justícia per a informar sobre els efectes de les retallades pressupostàries en el Departament de Justícia en l'àmbit de l'execució penal i les conseqüències de la no-convocatòria de subvencions i de la no-renovació de convenis per part del Departament de Justícia (Tram. 357-00397/09)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença de representants del grup de coordinació de les entitats que formen la Taula de Participació Social amb el Departament de Justícia davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la situació creada pel fet que no s'hagin convocat subvencions ni s'hagin renovat convenis per a la rehabilitació, l'assistència i la reinserció de reclusos (Tram. 357-00398/09)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.

Nota: PD. La Mesa de la Comissió fa avinent que si s'escau sol·licitarà l'ampliació de l'ordre del dia, a l'empara de l'art. 46.4 del Reglament, amb la inclusió de les compareixences 356-00717/09, 356-00723/09, 356-00724/09 i 356-00725/09, conjuntament totes elles.