Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 31 de maig de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de representants de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la justícia de proximitat (Tram. 357-00039/09)

  Comissió de Justícia

  Compareixença.

 • 2

  Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (Tram. 200-00013/09)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 146, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 177, 32; informe: BOPC, 323, 3)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la suspensió de l'aplicació dels models de protocols d'usos lingüístics de la Generalitat al Departament de Justícia (Tram. 250-00849/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 35; esmenes: BOPC, 274, 20)

 • 4

  Proposta de resolució sobre les mesures per a fer efectives les recomanacions i conclusions de l'Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats de l'Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura corresponent al 2011 (Tram. 250-00986/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 274, 26; esmenes: BOPC, 315, 33)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la internalització del servei d'àpats del Centre Penitenciari Ponent (Tram. 250-01006/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 280, 42; esmenes: BOPC, 315, 36)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la propietat i l'usdefruit dels habitatges associats a la presó de la Trinitat Vella, a Barcelona (Tram. 250-01024/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 280, 54; esmenes: BOPC, 315, 39)

 • 7

  Proposta de resolució sobre les conseqüències penals per als ciutadans inculpats per les protestes contra el pla Caufec a Esplugues de Llobregat el 2007 i el 2009 (Tram. 250-01032/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 280, 59; esmenes: BOPC, 315, 41)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla de racionalització dels serveis externalitzats dels centres penitenciaris (Tram. 250-01044/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 285, 52; esmenes: BOPC, 315, 44)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la jornada i del salari complets dels treballadors interins de l'àrea de rehabilitació dels serveis penitenciaris a partir del gener del 2013 (Tram. 250-01045/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 285, 53; esmenes: BOPC, 315, 44)

 • 10

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre el tancament dels centres educatius juvenils Montilivi, de Girona, i els Til·lers, de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) (Tram. 355-00126/09)

  M. Pilar Fernández Bozal, Consellera del Departament de Justícia

  Sessió informativa.