Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 12 d'abril de 2012
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre l'embargament preventiu i el comís dels productes de la delinqüència en la Unió Europea (Tram. 295-00185/09)

  Elaboració del Dictamen.

 • 2

  Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (Tram. 200-00013/09)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la ponència que ha d'elaborar l'Informe.

  (Text presentat: BOPC, 146, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 177, 32)