Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 22 de març de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 6

  Proposta de resolució sobre la reobertura del Servei d'Informació i Orientació a les Víctimes del Terrorisme (Tram. 250-00827/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 235, 24; esmenes: BOPC, 274, 17)

 • 17

  Sol·licitud de compareixença del director del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada davant la Comissió de Justícia perquè expliqui la manca d'aplicació del dret civil català per part de jutges, advocats i fiscals (Tram. 356-00356/09)

  Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la part social de la Taula de Participació Social davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les experiències en els mòduls de participació i convivència (Tram. 356-00472/09)

  Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les seves activitats i sobre les aportacions que cal fer amb relació a l'Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats de l'Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura corresponent al 2011 (Tram. 356-00522/09)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Inter-SOS - Agrupació de Familiars de Desapareguts davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les seves activitats relacionades amb persones desaparegudes (Tram. 356-00523/09)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la situació en què quedaran els serveis de rehabilitació, reinserció, formació, educació i assistència jurídica que es presten als centres penitenciaris com a conseqüència de la reducció de la jornada del personal interí (Tram. 354-00155/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença de representants del Grup 33 davant la Comissió de Justícia perquè informin sobre les experiències en els mòduls de participació i convivència (Tram. 356-00471/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 28

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels serveis de justícia gratuïta, del torn d'ofici i dels serveis d'orientació jurídica (Tram. 356-00470/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 29

  Sol·licitud de compareixença d'un vocal de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Barcelona davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels serveis de justícia gratuïta, del torn d'ofici i dels serveis d'orientació jurídica (Tram. 356-00469/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 30

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Junta de l'Associació de Lletrats per un Torn d'Ofici Digne a Catalunya davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels serveis de justícia gratuïta, del torn d'ofici i dels serveis d'orientació jurídica (Tram. 356-00468/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 31

  Sol·licitud de compareixença del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques davant la Comissió de Justícia perquè expliqui la manca d'aplicació del dret civil català per part de jutges, advocats i fiscals (Tram. 356-00357/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 32

  Sol·licitud de compareixença del director general de Modernització de l'Administració de Justícia davant la Comissió de Justícia perquè expliqui la prova pilot i les conclusions dels mòduls que integren la gestió processal dins del sistema e-justícia.cat al Jutjat de Primera Instància número 37 de Barcelona (Tram. 356-00329/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 33

  Sol·licitud de compareixença del director general de Presons davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre l'incident del 31 de desembre de 2011 al mòdul 3 del centre penitenciari Brians 2 i sobre la seguretat als centres penitenciaris (Tram. 356-00321/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 34

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Ajuntament de Terrassa perquè reti compte del treball de la comissió sobre la crisi hipotecària i sobre els treballs de l'oficina d'intermediació en execucions hipotecàries (Tram. 356-00305/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 35

  Proposta de resolució sobre la suspensió de l'aplicació dels models de protocols d'usos lingüístics de la Generalitat al Departament de Justícia (Tram. 250-00849/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 36

  Proposta de resolució sobre l'atenció als adolescents a la Ciutat de la Justícia (Tram. 250-00810/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 37

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la fiscal superior de Catalunya per a presentar la memòria de la Fiscalia corresponent al 2010 (Tram. 359-00015/09)

  Sessió informativa.